Kutatóközponti Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács testületi működését a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. Eszerint "A Kutatóközponti Tudományos Tanács (a továbbiakban: KUTTA) a főigazgató tanácsadó szerve, amely a főigazgató egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyásával véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a kutatóközpont tudományos kutatási tevékenységével kapcsolatos lényeges kérdésekben. A KUTTA az MTAtv. 18. § (2) bekezdése alapján létrehozott testület, a kutatóközpont legszélesebb körű szakmai fóruma. A Kutatóközponti Tudományos Tanács látja el mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy akadémiai szabályozás tudományos tanács hatáskörébe utal. A főigazgató a kutatóközpont működését a KUTTA közreműködésével irányítja. A KUTTA tagjait a minősített tudományos fokozattal rendelkező kutatók választják, a minősített kutatók közül. A KUTTA-nak 16 tagja van, az elnököt a tagok maguk közül választják. A KUTTA titkárát a KUTTA tagjai választják. A főigazgató és az intézetigazgatók nem lehetnek a KUTTA tagjai. A KUTTA megbízatása legfeljebb öt évre szól, tagjai és elnöke újra választhatók. A KUTTA minden kérdésben a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben a szavazás mindig titkos. A KUTTA akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van." A KUTTA feladatai, különösen:

 • véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a kutatóközpont célkitűzéseinek, tudományos koncepciójának, kutatási főirányainak és témacsoportjainak meghatározására,
 • a középtávú időszakokban legalább egy ízben átfogó beszámolót hallgat meg egy-egy – a főigazgató által kijelölt – tudományterületről, aminek alapján javaslatokat tehet a tudományterület kutatásainak módosítására (bővítésére, szűkítésére, megszüntetésére),
 • véleményt nyilvánít a tudományos továbbképzéssel kapcsolatos kutatóközponti tématervek tekintetében, továbbá a Ph.D. tudományos fokozat elnyerése érdekében a kutatóközpontban készült dolgozatok tekintetében megállapítja, hogy a dolgozatban leírt eredmények az illető munkájából származnak-e,
 • fórumul szolgál neves hazai és külföldi szakemberek előadásainak,
 • elbírálja a kutatóközpontban a kutatási témákra beadott pályázatokat, javaslatot tesz a főigazgatónak a költségvetési támogatás felhasználására,
 • ellenőrzi a kutatási témákat és értékeli a tudományos eredményeket,
 • rendszeresen meghallgatja a projektekről szóló beszámolókat és értékeli a projektekben született tudományos eredményeket,
 • állást foglal az intézetek tudományos tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, beleértve a tudományos minősítést, a tudományos főmunkatársi minősítő eljárás során a kutatói feltételek teljesülését,
 • a tudományos fokozattal rendelkező, tudományos besorolású közalkalmazottak magasabb fizetési fokozatba sorolását megelőzően a Tudományos Tanács nyilatkozik, hogy a kutatóközponti tudományos előléptetési szabályzat alapján történt rendszeres beszámoltatás eredményét alapul véve a közalkalmazott megfelel-e az elvárt kutatói követelményeknek,
 • véleményt nyilvánít a főigazgató által eléje utalt bármilyen – a kutatóközpont alaptevékenységével kapcsolatos – kérdésben,
 • beszámoltatja a fiatal kutatókat.

A Tudományos Tanács általában havonta ülésezik. A Tudományos Tanács jelenlegi megválasztott tagjai (2016. december 31-éig terjedő mandátummal): Imre Attila (elnök), Balásházy Imre, Farkas Árpád, Házi Gábor, Hirn Attila, Hózer Zoltán, Kiss Sándor, Kovács-Széles Éva, Lázár Károly, Panka István, Szentmiklósi László, Takács Erzsébet, Török Szabina, Vargáné Beck Andrea, Wojnárovits László. A tudományos tanács ülésein a kutatóközponti emeritus professzorok is részt vehetnek tanácskozási joggal.  

A Tudományos Tanács működésével kapcsolatos további dokumentumok a KUTTA intranetes honlapján érhetők el.