Kutatóközponti Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács testületi működését a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. Eszerint "A Kutatóközponti Tudományos Tanács (a továbbiakban: KUTTA) a főigazgató tanácsadó szerve, amely a főigazgató egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyásával véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a kutatóközpont tudományos kutatási tevékenységével kapcsolatos lényeges kérdésekben. A KUTTA az MTAtv. 18. § (2) bekezdése alapján létrehozott testület, a kutatóközpont legszélesebb körű szakmai fóruma. A Kutatóközponti Tudományos Tanács látja el mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy akadémiai szabályozás tudományos tanács hatáskörébe utal. A főigazgató a kutatóközpont működését a KUTTA közreműködésével irányítja. A KUTTA tagjait a minősített tudományos fokozattal rendelkező kutatók választják, a minősített kutatók közül. A KUTTA-nak 16 tagja van, az elnököt a tagok maguk közül választják. A KUTTA titkárát a KUTTA tagjai választják. A főigazgató és az intézetigazgatók nem lehetnek a KUTTA tagjai. A KUTTA megbízatása legfeljebb öt évre szól, tagjai és elnöke újra választhatók. A KUTTA minden kérdésben a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben a szavazás mindig titkos. A KUTTA akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van." A KUTTA feladatai, különösen:

 • véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a kutatóközpont célkitűzéseinek, tudományos koncepciójának, kutatási főirányainak és témacsoportjainak meghatározására,
 • a középtávú időszakokban legalább egy ízben átfogó beszámolót hallgat meg egy-egy – a főigazgató által kijelölt – tudományterületről, aminek alapján javaslatokat tehet a tudományterület kutatásainak módosítására (bővítésére, szűkítésére, megszüntetésére),
 • véleményt nyilvánít a tudományos továbbképzéssel kapcsolatos kutatóközponti tématervek tekintetében, továbbá a Ph.D. tudományos fokozat elnyerése érdekében a kutatóközpontban készült dolgozatok tekintetében megállapítja, hogy a dolgozatban leírt eredmények az illető munkájából származnak-e,
 • fórumul szolgál neves hazai és külföldi szakemberek előadásainak,
 • elbírálja a kutatóközpontban a kutatási témákra beadott pályázatokat, javaslatot tesz a főigazgatónak a költségvetési támogatás felhasználására,
 • ellenőrzi a kutatási témákat és értékeli a tudományos eredményeket,
 • rendszeresen meghallgatja a projektekről szóló beszámolókat és értékeli a projektekben született tudományos eredményeket,
 • állást foglal az intézetek tudományos tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, beleértve a tudományos minősítést, a tudományos főmunkatársi minősítő eljárás során a kutatói feltételek teljesülését,
 • a tudományos fokozattal rendelkező, tudományos besorolású közalkalmazottak magasabb fizetési fokozatba sorolását megelőzően a Tudományos Tanács nyilatkozik, hogy a kutatóközponti tudományos előléptetési szabályzat alapján történt rendszeres beszámoltatás eredményét alapul véve a közalkalmazott megfelel-e az elvárt kutatói követelményeknek,
 • véleményt nyilvánít a főigazgató által eléje utalt bármilyen – a kutatóközpont alaptevékenységével kapcsolatos – kérdésben,
 • beszámoltatja a fiatal kutatókat.

A Tudományos Tanács általában havonta ülésezik. A Tudományos Tanács jelenlegi megválasztott tagjai (2019. december 31-éig terjedő mandátummal): Imre Attila (elnök), Balásházy Imre, Farkas Árpád, Házi Gábor, Hirn Attila, Homlok Renáta, Hózer Zoltán, Kasztovszky Zsolt, Kiss Sándor, Kocsonya András, Kulacsy Katalin, Lázár Károly, Mayer Gusztáv, Panka István, Pap József Sándor, Szentmiklósi László, Takács Erzsébet, Török Szabina, Vargáné Beck Andrea. A tudományos tanács ülésein a kutatóközponti emeritus professzorok is részt vehetnek tanácskozási joggal.  

A Tudományos Tanács működésével kapcsolatos további dokumentumok a KUTTA intranetes honlapján érhetők el.